Unha primeira edición das obras de Shakespeare de 1623 volve á casa. Era nada menos cun dos 228 first folio que se conservan. Ben sabido é que a vida das pezas de Shakespeare é ben azarosa.