Israel continúa imitando o modelo norteamericano de democracia de caixa opaca. Pretende o equilibrio entre un complexo sistema regularizado de eleccións e garantías para os seus cidadáns (neste caso entre os de bussines class; os palestinos interfronteiras van na bodega de carga) e a lei do talión para os bárbaros alén o limes.